SMART

Frame fixings
Type DoP ETA ETAG/CE
SM00RP SM0RP001 ETA 10-0392 ETAG 020
SM0RPC SMRPC001 ETA 10-0392 ETAG 020
SM0RPF SMRPF001 ETA 10-0392 ETAG 020
SM0RPT SMRPT001 ETA 10-0392 ETAG 020
SM0RPZ SMRPZ001 ETA 10-0392 ETAG 020
       
Hammer nail plugs
Type DoP ETA ETAG/CE
SM0PCK SMPCK001 ETA 12-0572 ETAG 014
SM0PKK SMPKK001 ETA 12-0572 ETAG 014
SM00SP SM0SP001 ETA 12-0572 ETAG 014
       
Plugs with screws
Type DoP ETA ETAG/CE
SM0LPS SMLPS001 ETA 10-0392 ETAG 020
SM0LPZ SMLPZ001 ETA 10-0392 ETAG 020
SM0PZS SMPZS001 ETA 10-0392 ETAG 020
       
Drop-in anchors
Type DoP ETA ETAG/CE
SM00IA SM0IA001

ETA 15-0122

ETA 15-0594

ETAG 001
SM0IAL SMIAL001

ETA 15-0122

ETA 15-0594

ETAG 001
SM0IAD SMIAD001

ETA 15-0122

ETA 15-0594

ETAG 001
       
Through bolts
Type DoP ETA ETAG/CE/EAD
SM01BZ SM01BZ001 ETA 19-0670 EAD 330232-00-0601

SM01KA

SM01KA - A4

SM1KA001

SM1KA101

ETA 10-0472 ETAG 001
SM01KA - HCR SM1KA101 ETA 10-0472 ETAG 001
SM07KA

SM7KA001

SM7KA101

ETA 11-0474 EAD 330232-00-0601
Nail anchors
Type DoP ETA ETAG/CE
SM00NA SM0NA001 ETA 16-0488 ETAG 001
SM0PSA SM0PSA001 ETA 20-0596 EAD 330747-00-0601
Turbo SMART Concrete screws
Type DoP ETA ETAG/CE
SM0BSZ

SM0BS001

SM0BS002

ETA 16-0308

ETA 16-0452

ETAG 001
SM0BSV

SM0BS001

SM0BS002

ETA 16-0308

ETA 16-0452

ETAG 001
SM0BSP

SM0BS001

SM0BS002

ETA 16-0308

ETA 16-0452

ETAG 001
SM0BSF

SM0BS001

SM0BS002

ETA 16-0308

ETA 16-0452

ETAG 001
SM0BSI

SM0BS001

SM0BS002

ETA 16-0308

ETA 16-0452

ETAG 001
SM0BSS SM0BS001

ETA 16-0308

ETAG 001
SM0BSB

SM0BS001

SM0BS002

ETA 16-0308

ETA 16-0452

ETAG 001
       
High performance anchors
Type DoP ETA ETAG/CE/EAD
SM0ZAT SMZAT001 ETA 17-0784 EAD 330232-00-0601
SM0ZAK SMZAK001 ETA 17-0784 EAD 330232-00-0601
SM0ZAV SMZAV001 ETA 17-0784 EAD 330232-00-0601
       
Sleeve anchor
Type DoP ETA EAD
SM00HA SM0HA001 ETA 17-0505 EAD 330232-0-0601
       
4 shield expansion anchors
Type DoP ETA ETAG/CE
SM000H SM00H001 ETA 14-0239 ETAG 001
SM000K SM00K001 ETA 14-0239 ETAG 001
SM000T SM00T001 ETA 14-0239 ETAG 001
       
Insulation plugs
Type DoP ETA EAD
S-IPH SMIPH001 ETA 18-0728 EAD 330196-01-0604
S-IPT SMIPT001 ETA 17-0303 EAD 330196-01-0604
 
Stay informed and register for our newsletter:

Always be the first to know

EN
PL