Warunki sprzedaży i dostawy

  1. OGÓLNE

Na podstawie Niniejszych Warunków Sprzedaży i Dostawy pgb-Polska Sp. Z o.o. , (zwana dalej „Dostawcą”)  zawiera umowy sprzedaży oraz umowy dostawy oferowanych przez siebie towarów z osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, które nie posiadają osobowości prawnej, zwanymi dalej „Kupującym”.

Następujące warunki, o ile nie uzgodniono inaczej dla transakcji, mają zastosowanie do wszystkich ofert i dostaw dokonywanych przez Dostawcę.

W odniesieniu do nabywców i ich zakupów, propozycje innych warunków nie mają zastosowania, chyba że są ustalone w odrębnych umowach oraz zostały one potwierdzone na piśmie - tylko takie ustalenia są dla Dostawcy ostatecznie wiążące.

  1. CENY I OFERTY

Wszystkie podane przez Dostawcę ceny towarów i usług są niewiążące i mogą zostać zmienione w dowolnym momencie, zależnie od sytuacji na rynku surowców. Ceny towarów i usług są ostatecznie ustalane na dzień złożenia do Dostawcy przez Kupującego oferty ostatecznej. Poprzez ofertę ostateczną rozumie się zamówienie złożone przez Kupującego ze wskazaniem wszystkich istotnych pozycji (tj. dokładna nazwa i opis towaru, ilość, podstawowe parametry techniczne, termin dostawy).

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, reklamy, katalogi oraz inne materiały reklamowe dotyczące oferowanych towarów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamówienia przyjęte przez przedstawicieli i/lub agentów wiążą sprzedawcę wyłącznie w takim zakresie, w jakim zamówienia te zostały potwierdzone na piśmie.

  1. DOSTAWA, TERMINY DOSTAW

Podawane w zamówieniu terminy dostaw mają charakter szacunkowy i orientacyjny. W przypadku ustalenia przez Strony terminu innego niż wskazany w zamówieniu, termin ten rozumiany jest jako końcowy tylko wtedy, gdy jego dochowanie jest możliwe, w szczególności, gdy nie wystąpi przypadek siły wyższej lub jakiejkolwiek innej okoliczności niezależnej od Dostawcy.

Wskazane w zamówieniu terminy dostaw towarów, w wypadku akceptacji przez Dostawcę należy traktować nie jako terminy ostateczne, ale jako szacunkowe i jedynie orientacyjne terminy realizacji zamówienia.

Ryzyko choćby przypadkowego uszkodzenia towaru podczas rozładunku obciąża Kupującego. W przypadku niezapewnienia przez Kupującego warunków umożliwiających prawidłowy rozładunek, Dostawca zastrzega sobie możliwość nie uznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych zgłoszonych przez Kupującego.

Ryzyko dostawy towaru oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego w chwili wydania przez Dostawcę zamówionego towaru podmiotom wskazanym, niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu.

Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią czynniki, na które dostawca nie miał wpływu (ograniczenia w ruchu drogowym, warunki atmosferyczne, nieprzewidziane zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, siła wyższa itp.) W przypadku wystąpienia w/w okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy. Kupującemu nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia (kontraktowe, deliktowe).

  1. SKARGI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kupujący jest zobowiązany do starannego zbadania towaru, w szczególności pod względem ilościowym i jakościowym (ilość, materiał, wymiary) bezpośrednio przy odbiorze oraz do ustalenia ewentualnych braków lub uszkodzeń przedmiotu umowy powstałych w trakcie transportu pod rygorem utraty uprawnień reklamacyjnych.

Nabywca musi zgłosić reklamację odnośnie wszelkich widocznych zewnętrznych uszkodzeń pisemnie w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru, w przeciwnym razie skarga taka nie będzie ważna.

 W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady jakościowej lub ilościowej towaru, Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności zobowiązany jest do zaniechania montowania wadliwego towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Dostawcy.

Kupujący, w terminie do 3 miesięcy, licząc od daty otrzymania towaru, może zgłaszać usterki, które w tym czasie wyszły na jaw,  pod warunkiem, że poinformuje o tym Dostawcę na piśmie w ciągu 8 dni, licząc od odkrycia usterki. W takim przypadku prawo kupującego ogranicza się do wymiany dostarczonych towarów, z wyłączeniem jakiejkolwiek wypłaty odszkodowania.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów, które zostały zakupione od osób trzecich.  Wszelkich możliwe skargi i roszczenia muszą być zgłaszane bezpośrednio do dostawcy.

Odpowiedzialność Dostawcy za szkody powstałe w wyniku  zastosowania dostarczonych towarów, również w odniesieniu do sytuacji opisanej powyżej, jest w każdym przypadku ograniczona do ich ceny netto. Wszelkie roszczenia dotyczące strat dla działalności gospodarczej, utraconych korzyści lub innych szkód pośrednich, takich jak koszty montażu, obrażenia ciała i inne szkody na osobie lub uszkodzenia rzeczy, są wyłączone.

  1. PŁATNOŚĆ

O ile nie uzgodniono inaczej, płatność musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania całej należności na rachunku bankowym Dostawcy wskazanym na fakturze VAT.

W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej choćby z jednej faktury, Dostawca zastrzega sobie prawo do uznania wszystkich należności za natychmiast wymagalne, w tym również płatności wynikających z faktur jeszcze niewymagalnych. Ponadto, w przypadku opóźnienia Kupującego w uiszczaniu wymagalnych należności Dostawca jest uprawniony do zaliczenia dokonanej przez Kupującego zapłaty w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych, bez względu na, czy Kupujący wskazał którą należność reguluje.

Przy przekroczeniu terminów płatności Dostawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych w ich maksymalnej wysokości, bez konieczności dokonywania ponownych wezwań do zapłaty. Dostawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich dodatkowych kosztów niezbędnych do dochodzenia należności z tytułu wykonanej umowy, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, w tym: zwrotu kosztów związanych z przedsądową windykacją należności w wysokości nie przekraczającej 10% sumy windykowanych należności, jak również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego.

Jeżeli Kupujący nie realizuje swoich zobowiązań płatniczych lub nie wykonuje innych wymagalnych zobowiązań w stosunku do Dostawcy, Dostawca jest uprawniony do powstrzymania się z wykonaniem dostawy i uwarunkowania realizacji pozostałych jeszcze dostaw od dokonania przez Kupującego płatności z góry lub od przedstawienia zabezpieczeń w formie pisemnej zaakceptowanej przez Dostawcę pod rygorem nieważności. Wstrzymanie się z dostawami przez Dostawcę nie ma skutków opóźnienia ani zwłoki. Zgłoszenie roszczeń reklamacyjnych nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego uiszczenia należności wynikających z wystawionych faktur VAT.

  1. NIEZALEŻNE CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

W przypadku, gdy Dostawca nie jest w stanie spełnić jednego lub kilku swoich obowiązków na skutek okoliczności, na które nie ma wpływu, ma prawo, bez jakiejkolwiek interwencji prawnej zadeklarować taki fakt listem poleconym i tym samym odstąpić w całości lub w części od zawartej umowy, Kupującemu nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia (kontraktowe, deliktowe).

  1. JURYSDYKCJA

Wszelkie spory wynikłe z realizacji umów objętych niniejszymi warunkami Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, z poszanowaniem słusznych interesów drugiej Strony.

W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu wszelkie spory wynikające ze  umów objętych niniejszymi warunkami rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Dostawcy.

W kwestiach nieunormowanych, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.