Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka ma zastosowanie w przetwarzaniu danych przez  pgb - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 41-800, ul. Redena 3, Polska,  wpisana do rejestru przedsiębiorstw pod numerem  KRS 0000123505 i  każde spokrewnione przedsiębiorstwo, które wykorzystuje informacje zgromadzone przez adres strony internetowej  https://www.pgb-polska.com oraz poprzez ewentualne subdomeny.

Drodzy Państwo korzystając z naszej strony  internetowej jako użytkownik, rejestrując się poprzez podanie swoich danych, wyrażacie Państwo tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Każdy użytkownik rejestrujący się  na naszej stronie internetowej, podając swoje dane, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych, zgodnie z obowiązująca polityką prywatności. Klient musi  mieć na uwadze, że strona internetowa może zawierać linki innych stron, które nie podlegają pod warunki polityki prywatności i firma pgb-Polska Sp. z o.o. nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

Niemniej jednak, pgb-Polska Sp. z o.o. zachowuje sobie prawo do zmian warunków polityki prywatności, bez wcześniejszego uprzedzenia, w celu spełnienia (zmian) wymogów prawnych i ulepszaniu poziomu świadczonych usług. Dlatego zalecane jest odwiedzania strony regularnie.

Przechowywanie Danych

Poprzez naszą stronę internetową, pgb-Polska Sp. z o.o. zbiera informacje identyfikowalne osobowo od konsumentów, w tym dane kontaktowe od nie zarejestrowanych klientów na naszej stronie w kontekście zamówienia, zapytania lub rejestracji.

Niniejszym, każdy odwiedzający udziela pgb-Polska Sp. z o.o. wyraźnej zgody na wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z warunkami polityki prywatności firmy pgb-Polska Sp. z o.o..

Każdy użytkownik ma możliwość odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych w każdej chwili i bez jakichkolwiek konsekwencji.

Wnioski o dokonanie zmian powinny być kierowane na adres e-mail: RODO@pgb-polska.com

Możliwym jest odwiedzenie naszej strony bez konieczności podawania swoich danych lub rejestrowania się. Wówczas koniecznym jest zaakceptowanie warunków polityki prywatności w zakresie rejestracji i dobrowolnego zapisania się do Newslettera -  na stronie internetowej zatytułowane “zapisz się do newslettera”

Pgb-Polska Sp. z o.o. nie przechowuje danych dłużej niż jest to prawnie dozwolone i nie dłużej niż na potrzeby powyższych celów.

Dane klientów są gromadzone przez okres 10 lat od ostatniego zamówienia, za wyjątkiem  subskrypcji do newslettera. Wówczas dane są przechowywane do momentu wypisania się przez klienta z listy mailingowej.

Wykorzystywanie danych

Dane użytkowników w kontekście odwiedzania strony internetowej będą przetwarzane zgodnie z aktem 8.12.1992  dla ochrony prywatności osób w zakresie przetwarzania danych osobowych, na mocy ustawy o prywatności, akt 11.12.1988, akt  w zakresie sieci i usług łączności elektronicznej, ustawa z 13.06.2005 i regulacja  (EU) 2016/679 z 27.04.2016 o ochronie danych osób  w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

pgb-Polska Sp. z o.o. będący administratorem [...] danych osobowych powinien je przetwarzać dla następujących potrzeb: w związku z procesem wyboru [...]na mocy zapytania, administratorem w kontekście  zawarcia umowy, e-maili potwierdzających danych przez platformę do logowania, na etapie zamówienia i zapytania cenowego oraz aspekcie konkursów czy rożnego rodzaju kampanii, marketingu uwzględniając wysyłkę newslettera i ofert które mogłyby mieć wartość dodaną dla odwiedzających / klientów, ulepszania jakości strony internetowej uwzględniając życzenia klientów jak również legalności przetwarzania danych.

pgb-Polska Sp. z o.o. dba o to  aby działania marketingowe odpowiadały i były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i żeby uzyskać zgodę klienta na wysłanie droga mailową jakichkolwiek informacji dotyczących pgb-Polska Sp. z o.o. lub ich parterów. Klient w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania informacji.

Każdy odwiedzający ma prawo dostępu do swoich danych, do ich korekty, zmiany, usunięcia.

Klient ma  prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych.

pgb-Polska podejmuje wszelkie kroki, aby zagwarantować poufność przekazania danych osobowych klientów.

Jednakże, każdy odwiedzający naszą stronę internetową musi być świadomy, że podając swoje dane w w przestrzeni internetowej,  nie jest bez ryzyka. Klient świadomy jest, że może ponieść pośrednią lub bezpośrednią szkodę w wyniku nielegalnego lub niezgodnego z prawem wykorzystania jego danych przez nieuprawnione osoby trzecie. I takie działanie nie może być przypisane pgb-Polska Sp. z o.o. i pgb Polska Sp. z o.o. nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Ujawnienie danych osobom trzecim

Mimo że pgb-Polska może przesłać dane osobowe do tzw. Dostawców usług internetowych, którzy przetwarzają dane w jego imieniu, pgb-Polska nie ujawnia jakichkolwiek informacji osobom trzecim.

Wszyscy pracownicy pgb-Polska Sp. z o.o. oraz upoważnione przez niego osoby trzecie są zobowiązane do poszanowania i zachowania poufności danych.

W sytuacjach określonych prawem, pgb-Polska Sp. z o.o. może przekazać dane osobowe wyspecjalizowanym organom ścigania, jednostkom rządowym lub na rzecz podmiotów trzecich, tylko wówczas gdy jest to potrzebne na użytek przepisów prawa.

Składanie reklamacji

Zainteresowana strona może wnieść zażalenie bez uszczerbku dla jakiegokolwiek administracyjnego środka odwoławczego.